Ring til os på

+45 4828 8500

Ring til os på
Skriv til os på

krebs@krebs-co.dk

Skriv til os på
Få et tilbud

GENERELT

Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige indgåede købsaftaler med J. Krebs & Co. A/S. Afvigelser kan kun ske ved skriftlig aftale.

TILBUD – ORDRER

Tilbud fra J. Krebs & Co. A/S er først bindende, når de er accepteret af kunden, og når kunden har modtaget en ordrebekræftelse fra J. Krebs & Co. A/S. Enhver ordre er således at anse som et bindende tilbud fra kundens side, som forudsætter en ordrebekræftelse fra J. Krebs & Co. A/S side. Skal pro-dukterne fremstilles i henhold til særlige forskrifter, må sådanne fremsendes sammen med ordren. J. Krebs & Co. A/S er kun pligtig at anvende sådanne forskrifter, hvis forskrifterne udtrykkeligt angives i ordrebekræftelsen. Hvis der ikke foreligger speciel aftale om brugen af specielle råvarekvaliteter, anvendes normale standardvarer.

ANNULLATIONER OG ÆNDRINGER

Ændringer, herunder annullation, i ordrer eller specifikationer kan kun finde sted, hvis J. Krebs & Co. A/S forudgående accepterer dette.
J. Krebs & Co. A/S er endvidere berettiget til at annullere aftalen, hvis dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af omstændigheder, som J. Krebs & Co. A/S ikke er herre over.

LEVERING

Levering sker ab fabrik, medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.

LEVERINGSOMFANG

J. Krebs & Co. A/S er berettiget til at opfylde leverancen med +/- 10% af det ordrede kvantum. Prisen reguleres i overensstemmelse med den faktiske leverance.

LEVERINGSTID

Hvis J. Krebs & Co. A/S overskrider den aftalte leveringstid med mere end 14 dage, har kunden ret til konventionalbod, med mindre det i pågældende tilfælde må antages, at kunden ikke har lidt noget tab. Hvis forsinkelsen skyldes omstændigheder, som J. Krebs & Co. A/S ikke er herre over, eller omstændigheder, som kunden bærer risikoen for, forlænges leveringstiden dog med en periode svarende til den, hvori den pågældende omstændighed består.

Omstændigheder som J. Krebs & Co. A/S ikke er herre over, kan blandt andet være nedbrud på produktionsapparat, arbejdskonflikt, forsinket levering fra J. Krebs & Co. A/S’ leverandører, mangel på transportmidler og almindelig vare-knaphed. Konventionalboden andrager 1,5 % af den aftalte købe-sum for hver hele uge J. Krebs & Co. A/S overskrider leveringstiden. Når forsinkelsen overstiger 10 uger, har kunden ikke krav på yderligere konventionalbod. Der-imod kan kunden, hvis levering ikke sker inden yderligere 2 uger, hæve købet. Udover konventionalbod har kunden ikke ret til nogen godtgørelse i anledning af eventuel forsinkelse fra J. Krebs & Co. A/S side, herunder ikke erstatning for drifts-tab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab.

Kunden mister sine beføjelser, hvis ikke han reklamerer uden ugrundet ophold efter leveringstidens overskridelse.

Der indgås altid særskilt skriftlig aftale om leveringstid for forme og værktøjer. Levering anses for sket ved godkendelse af udfaldsprøve. Ved ethvert krav om ændring ud-skydes leveringstiden.

MANGLER

Kunden skal straks ved modtagelsen undersøge produktet for eventuelle mangler. Reklamation over mangler, der kan konstateres ved modtagelsen, må fremsættes skrift-ligt inden otte dage herefter, idet kunden ellers mister enhver mangelsbeføjelse. For mangler, der ikke kunne konstateres ved modtagelsen, er J. Krebs & Co. A/S alene ansvarlig, såfremt der reklameres inden 12 måneder fra leveringsdagen. Forudsat rettidig reklamation har J. Krebs & Co. A/S pligt til efter eget valg at omlevere mangelfulde dele af leverancen eller kreditere kunden for den mangelfulde del af leverancen. Kunden har ikke andre mangelsbeføjelser og har således ikke krav på erstatning, forholds-mæssigt afslag eller ret til at hæve.

For forme og værktøjer gælder tillige, at kunden efter afholdelse af godkendte udfaldsprøver intet krav kan gøre gældende som følge af mangler, medmindre J. Krebs & Co. A/S udtrykkeligt og skriftligt har givet garanti.

Medmindre J. Krebs & Co. A/S skriftligt og udtrykkeligt har god-kendt det leverede produkts anven-delsesområde, er det ikke en man-gel J. Krebs & Co. A/S er ansvarlig for, hvis produktet ikke er egnet til det formål, hvortil det benyttes.

PRODUKTANSVAR

I det omfang intet andet følger af ufravigelige lovbestemmelser gælder følgende vedrørende J. Krebs & Co. A/S’ produktansvar:

J. Krebs & Co. A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af J. Krebs & Co. A/S eller andre, som J. Krebs & Co. A/S har ansvaret for.

J. Krebs & Co. A/S er på samme betingelser, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, herunder på produkter, der er fremstillet af kunden og på produkter, hvori disse indgår, dog ikke for mere
end kr. 1 for hvert emne leveret af J. Krebs & Co. A/S, som giver grundlag for produktansvar, dog max. kr. 300.000,-.

J. Krebs & Co. A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

I den udstrækning J. Krebs & Co. A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kun-den forpligtet til at holde J. Krebs & Co. A/S skadesløs i samme om-fang, som J. Krebs & Co. A/S an-svar er begrænset efter de tre foregående stykker. Disse begrænsninger i J. Krebs & Co. A/S’ ansvar gælder ikke, hvis J. Krebs & Co. A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar knyttet til produkter leveret af J. Krebs & Co. A/S, skal den anden part straks underrettes herom.

J. Krebs & Co. A/S og kunden er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af produkter leveret af J. Krebs & Co. A/S.

BETALINGSBETINGELSER

Medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen, skal betaling ske senest 30 dage fra fakturadato. Såfremt betaling ikke finder sted til tiden, pålægges en morarente med den til enhver tid gældende mora-rentesats jf. Renteloven.

EJENDOMSFORBEHOLD

Varerne forbliver J. Krebs & Co. A/S’ ejendom, indtil fuld betaling har fundet sted.

FORME OG VÆRKTØJER

Forme og værktøjer, der er betalt helt af kunden, er dennes ejendom. J. Krebs & Co. A/S er ikke pligtig at vedligeholde eller reparere sådanne forme og værktøjer, medmindre særlig skriftlig aftale herom foreligger. J. Krebs & Co. A/S har tilbageholdsret i forme og værktøjer til sikkerhed for ethvert tilgodehavende.

Forsikring af forme og værktøjer mod brand, vand og tyveri er kundens eget ansvar. Forme og værktøjer som opbevares hos J. Krebs & Co, men ikke har været i løbende drift i de seneste 36 måneder, vil blive pålagt et årligt opbevaringsgebyr, som faktureres kunden.

TEGNINGER

Medmindre andet er skriftligt bekræftet er tegninger udleveret af J. Krebs & Co. A/S kun indikative.

VÆRNETING

Tvister mellem en kunde og J. Krebs & Co. A/S skal afgøres efter dansk ret og med Københavns byret som værneting.

Har du brug for sparring til dit næste projekt?

Vi tilbyder alt fra rådgivning til produktion af dine plastemner til konkurrencedygtige priser.